ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

کدهای اساسی و الگو مورد استفاده در بسیاری از شبیه سازی های سیستم های فیزیکی-نرم افزار لمپس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در اینجا کدهای اساسی و الگو مورد استفاده در بسیاری از شبیه سازی های سیستم های فیزیکی با ارائه ی توضیحات اجمالی و مختصر ارائه شده است و میتوانید شرح تکمیلی هر بخش را در قسمت آموزش نرم افزار لمپس مشاهده نمایید.

 

کد شماره 1:

کد ورودی مربوط به شبیه سازی یک ساختار ساده مانند آلومینیوم و انجام فرایند بهینه سازی و یافتن ثابت شبکه متناسب با بهینه سازی انرژی مربوطه. 

 


# Find minimum energy fcc configuration
# Mark Tschopp, 2010

# ---------- Initialize Simulation ---------------------
clear
units metal
dimension 3
boundary p p p
atom_style atomic
atom_modify map array

# ---------- Create Atoms ---------------------
lattice 	fcc 4
region	box block 0 1 0 1 0 1 units lattice
create_box	1 box

lattice	fcc 4 orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1
create_atoms 1 box
replicate 1 1 1

# ---------- Define Interatomic Potential ---------------------
pair_style eam/alloy
pair_coeff * * Al99.eam.alloy Al
neighbor 2.0 bin
neigh_modify delay 10 check yes

# ---------- Define Settings ---------------------
compute eng all pe/atom
compute eatoms all reduce sum c_eng

# ---------- Run Minimization ---------------------
reset_timestep 0
fix 1 all box/relax iso 0.0 vmax 0.001
thermo 10
thermo_style custom step pe lx ly lz press pxx pyy pzz c_eatoms
min_style cg
minimize 1e-25 1e-25 5000 10000

variable natoms equal "count(all)"
variable teng equal "c_eatoms"
variable length equal "lx"
variable ecoh equal "v_teng/v_natoms"

print "Total energy (eV) = ${teng};"
print "Number of atoms = ${natoms};"
print "Lattice constant (Angstoms) = ${length};"
print "Cohesive energy (eV) = ${ecoh};"

print "All done!"

بخشهای مختلف این کد به شرح زیر است:

الف- آماده سازی محیط شبیه سازی


# ---------- Initialize Simulation ---------------------
clear
units metal
dimension 3
boundary p p p
atom_style atomic
atom_modify map array

 

ب- تعریف هندسه و ساختار اولیه ماده ی موردنظر (آلومینیوم)


# ---------- Create Atoms ---------------------
lattice 	fcc 4
region	box block 0 1 0 1 0 1 units lattice
create_box	1 box

lattice	fcc 4 orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1
create_atoms 1 box
replicate 1 1 1

 

پ- تعریف پتانسیل موجود در بین اتم های ساختار شبیه سازی شده (فورس فیلد)


# ---------- Define Interatomic Potential ---------------------
pair_style eam/alloy
pair_coeff * * Al99.eam.alloy Al
neighbor 2.0 bin
neigh_modify delay 10 check yes

 

ت- انجام محاسبات موردنظر در شبیه سازی (ازقبیل محاسبه ی انرژی و ...)


# ---------- Define Settings ---------------------
compute eng all pe/atom
compute eatoms all reduce sum c_eng

 

ث- انجام فرایند بهینه سازی انرژی بر روی ساختارشبیه سازی شده ی اولیه


# ---------- Run Minimization ---------------------
reset_timestep 0
fix 1 all box/relax iso 0.0 vmax 0.001
thermo 10
thermo_style custom step pe lx ly lz press pxx pyy pzz c_eatoms
min_style cg
minimize 1e-25 1e-25 5000 10000

 

ج- نامگذاری خروجی های حاصل از شبیه سازی (تعریف متغییر)


variable natoms equal "count(all)"
variable teng equal "c_eatoms"
variable length equal "lx"
variable ecoh equal "v_teng/v_natoms"

 

چ- نمایش و پرینت خروجی ها


print "Total energy (eV) = ${teng};"
print "Number of atoms = ${natoms};"
print "Lattice constant (Angstoms) = ${length};"
print "Cohesive energy (eV) = ${ecoh};"

print "All done!"

 

کد شماره 2:


# Find minimum energy fcc configuration
# Mark Tschopp, 2010
# This requires the variable latconst to be input via the command line
# e.g., lmp_win_no-mpi -var latconst 4 < calc_fcc_ver1.in

# ---------- Initialize Simulation --------------------- 
clear 
units metal 
dimension 3 
boundary p p p 
atom_style atomic 
atom_modify map array

# ---------- Create Atoms --------------------- 
lattice 	fcc ${latconst}
region	box block 0 1 0 1 0 1 units lattice
create_box	1 box

lattice	fcc ${latconst} orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1 
create_atoms 1 box
replicate 1 1 1

# ---------- Define Interatomic Potential --------------------- 
pair_style eam/alloy 
pair_coeff * * Al99.eam.alloy Al
neighbor 2.0 bin 
neigh_modify delay 10 check yes 
 
# ---------- Define Settings --------------------- 
compute eng all pe/atom 
compute eatoms all reduce sum c_eng 

# ---------- Run Minimization --------------------- 
reset_timestep 0 
fix 1 all box/relax iso 0.0 vmax 0.001
thermo 10 
thermo_style custom step pe lx ly lz press pxx pyy pzz c_eatoms 
min_style cg 
minimize 1e-25 1e-25 5000 10000 

variable natoms equal "count(all)" 
variable teng equal "c_eatoms"
variable length equal "lx"
variable ecoh equal "v_teng/v_natoms"

print "Total energy (eV) = ${teng};"
print "Number of atoms = ${natoms};"
print "Lattice constant (Angstoms) = ${length};"
print "Cohesive energy (eV) = ${ecoh};"

print "All done!"

 

کد ورودی مربوط به شبیه سازی یک ساختار آلمینیوم و پیدا کردن کمترین انرژی برای این ساختار.

 

در این کد و در قسمتinitilize simulation اقدام به فراهم نمودن شرایط اولیه سیستم می کنیم سپس در قسمت create atms اتم ها ساخته می شوند. در قسمت define interatomic potential پتانسیل و یا فورس فیلد مورد استفاده در شبیه سازی دینامیک مولکولی تعیین شده و در قسمت define settings نیز تنظیمات موردنظر خود ازقبیل تعیین محاسبات موردنظر را ایجاد کرده و در قسمت پایانی یعنی run minimization فرایند یافتن کمترین انرژی ساختار شبیه سازی شده با لمپس انجام می شود.

 

کد شماره 3:


# Input file for uniaxial tensile loading of single crystal aluminum
# Mark Tschopp, November 2010

# ------------------------ INITIALIZATION ----------------------------
units 		metal
dimension	3
boundary	p	p	p
atom_style	atomic
variable latparam equal 4.05

# ----------------------- ATOM DEFINITION ----------------------------
lattice		fcc ${latparam}
region		whole block 0 10 0 10 0 10
create_box	1 whole
lattice 	fcc ${latparam} orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1
create_atoms	1 region whole

# ------------------------ FORCE FIELDS ------------------------------
pair_style	eam/alloy
pair_coeff	* * Al99.eam.alloy Al

# ------------------------- SETTINGS ---------------------------------
compute csym all centro/atom fcc
compute peratom all pe/atom 

######################################
# EQUILIBRATION
reset_timestep	0
timestep 0.001
velocity all create 300 12345 mom yes rot no
fix 1 all npt temp 300 300 1 iso 0 0 1 drag 1 

# Set thermo output
thermo 1000
thermo_style custom step lx ly lz press pxx pyy pzz pe temp

# Run for at least 10 picosecond (assuming 1 fs timestep)
run 20000
unfix 1

# Store final cell length for strain calculations
variable tmp equal "lx"
variable L0 equal ${tmp}
print "Initial Length, L0: ${L0}"

######################################
# DEFORMATION
reset_timestep	0

fix		1 all npt temp 300 300 1 y 0 0 1 z 0 0 1 drag 1
variable srate equal 1.0e10
variable srate1 equal "v_srate / 1.0e12"
fix		2 all deform 1 x erate ${srate1} units box remap x

# Output strain and stress info to file
# for units metal, pressure is in [bars] = 100 [kPa] = 1/10000 [GPa]
# p2, p3, p4 are in GPa
variable strain equal "(lx - v_L0)/v_L0"
variable p1 equal "v_strain"
variable p2 equal "-pxx/10000"
variable p3 equal "-pyy/10000"
variable p4 equal "-pzz/10000"
fix def1 all print 100 "${p1} ${p2} ${p3} ${p4}" file Al_SC_100.def1.txt screen no

# Use cfg for AtomEye
dump 		1 all cfg 250 dump.tensile_*.cfg mass type xs ys zs c_csym c_peratom fx fy fz
dump_modify 1 element Al

# Display thermo
thermo 	1000
thermo_style	custom step v_strain temp v_p2 v_p3 v_p4 ke pe press

run		20000

######################################
# SIMULATION DONE
print "All done"

 

کد ورودی مربوط به اعمال تنش (کشش) به ساختار کریستالی آلومینیوم و بررسی نمودار تنش- کرنش حاصله.

 

در این کد و در قسمت initilization  اقدام به فراهم نمودن شرایط اولیه سیستم می کنیم سپس در قسمت  atom definition اتم ها ساخته می شوند. در قسمت force fields پتانسیل و یا فورس فیلد مورد استفاده در شبیه سازی دینامیک مولکولی تعیین شده و در قسمت  settings نیز تنظیمات موردنظر خود ازقبیل ایجاد تعادل در سیستم و ایجاد تنش کرده و در قسمت پایانی یعنی simulation done پیام انجام شبیه سازی را چاپ می کنیم.

 

 

کد شماره 4:

کد ورودی مربوط به اعمال تنش (تراکم) به ساختار کریستالی آلومینیوم و بررسی نمودار تنش- کرنش حاصله.

# Input file for uniaxial compressive loading of single crystal aluminum # Mark Tschopp, November 2010 # ------------------------ INITIALIZATION ---------------------------- units metal dimension 3 boundary p p p atom_style atomic variable latparam equal 4.05 # ----------------------- ATOM DEFINITION ---------------------------- lattice fcc ${latparam} region whole block 0 10 0 10 0 10 create_box 1 whole region upper block INF INF INF INF INF INF units box lattice fcc ${latparam} orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1 create_atoms 1 region upper # ------------------------ FORCE FIELDS ------------------------------ pair_style eam/alloy pair_coeff * * Al99.eam.alloy Al # ------------------------- SETTINGS --------------------------------- compute csym all centro/atom fcc compute peratom all pe/atom ###################################### # EQUILIBRATION reset_timestep 0 timestep 0.001 velocity all create 300 12345 mom yes rot no fix 1 all npt temp 300 300 1 iso 0 0 1 drag 1 # Set thermo output thermo 1000 thermo_style custom step lx ly lz press pxx pyy pzz pe temp # Run for at least 10 picosecond (assuming 1 fs timestep) run 20000 unfix 1 # Store final cell length for strain calculations variable tmp equal "lx" variable L0 equal ${tmp} print "Initial Length, L0: ${L0}" ###################################### # DEFORMATION reset_timestep 0 fix 1 all npt temp 300 300 1 y 0 0 1 z 0 0 1 drag 1 variable srate equal 1.0e10 variable srate1 equal "-v_srate / 1.0e12" fix 2 all deform 1 x erate ${srate1} units box remap x # Output strain and stress info to file # for units metal, pressure is in [bars] = 100 [kPa] = 1/10000 [GPa] # p2, p3, p4 are in GPa variable strain equal "(lx - v_L0)/v_L0" variable p1 equal "v_strain" variable p2 equal "-pxx/10000" variable p3 equal "-pyy/10000" variable p4 equal "-pzz/10000" fix def1 all print 100 "${p1} ${p2} ${p3} ${p4}" file Al_comp_100.def1.txt screen no # Use cfg for AtomEye dump 1 all cfg 250 dump.comp_*.cfg mass type xs ys zs c_csym c_peratom fx fy fz dump_modify 1 element Al # Display thermo thermo 1000 thermo_style custom step v_strain temp v_p2 v_p3 v_p4 ke pe press run 20000 ###################################### # SIMULATION DONE print "All done"

 

در این کد و در قسمت initilization  اقدام به فراهم نمودن شرایط اولیه سیستم می کنیم سپس در قسمت  atom definition اتم ها ساخته می شوند. در قسمت force fields پتانسیل و یا فورس فیلد مورد استفاده در شبیه سازی دینامیک مولکولی تعیین شده و در قسمت define settings نیز تنظیمات موردنظر خود ازقبیل ایجاد تعادل در سیستم و ایجاد تنش کرده و در قسمت پایانی یعنی simulation done پیام انجام شبیه سازی را چاپ می کنیم.

 

کد شماره 5:

کد ورودی مربوط به انجام محاسبات تنش لازم برای از بین بردن تقارن ساختاری آهن.


############################################################################
# Interfacial Fracture
# Mark Tschopp, Nathan Rhodes 2011

# lmp_exe -var datfile Fe_110_sig3.txt -var nloop 100 < in.gb_fracture.txt

# Simulation deletes atoms outside of +/- deldist from GB and constrains and pulls
# atoms outside of +/- fixdist from GB to fracture the GB
############################################################################

#variable datfile index Fe_110_sig3.txt
variable strain equal 0.001
#variable nloop equal 100
variable repx equal 1
variable repz equal 1
variable strain2 equal "1+v_strain"
variable deldist equal 50
variable fixdist equal 45

######################################
# INITIALIZATION
units 		metal
dimension		3
boundary		p	p	p
atom_style		atomic
atom_modify map array

######################################
# SIMULATION CELL VARIABLES (in Angstroms)

read_data ${datfile}

#variable minlength equal 100
variable xlen equal lx
variable ylen equal ly
variable zlen equal lz

print "lx: ${xlen}"
print "ly: ${ylen}"
print "lz: ${zlen}"

# Replicate simulation cell in each direction
replicate ${repx} 1 ${repz}

######################################
# INTERATOMIC POTENTIAL
pair_style	eam/fs
pair_coeff	* * Fe-C_Hepburn_Ackland.eam.fs Fe C

# Compute stress information for Atomeye visualization
compute stress all stress/atom
compute stress1 all reduce sum c_stress[1]
compute stress2 all reduce sum c_stress[2]
compute stress3 all reduce sum c_stress[3]
compute stress4 all reduce sum c_stress[4]
compute stress5 all reduce sum c_stress[5]
compute stress6 all reduce sum c_stress[6]
##########################################
# Minimize first
reset_timestep 0
thermo		10
thermo_style custom step lx ly lz press pxx pyy pzz pe c_stress1 c_stress2 c_stress3 c_stress4 c_stress5 c_stress6
min_style cg
fix 1 all box/relax x 0.0 z 0.0 couple none vmax 0.001 
minimize 1.0e-25 1.0e-25 1000 10000
unfix 1

# Compute distance for each side of the grain boundary to displace
variable ly1 equal ly
variable ly0 equal ${ly1}
variable lydelta equal "v_strain*v_ly0/2"

# Setup file output (time in ps, pressure in GPa)
variable p1 equal "(ly-v_ly0)/v_ly0"
variable p2 equal "-pxx/10000"
variable p3 equal "-pyy/10000"
variable p4 equal "-pzz/10000"
variable p5 equal "-pxy/10000"
variable p6 equal "-pxz/10000"
variable p7 equal "-pyz/10000"
variable p8 equal "pe"

# Output stress and strain information to datafile for Matlab post-processing
fix equil1 all print 1 "${p1} ${p2} ${p3} ${p4} ${p5} ${p6} ${p7} ${p8}" file data.${datfile}.txt screen no
fix 1 all nve
run 1
unfix 1
variable pressf1 equal pyy
variable pressf equal ${pressf1}

##########################################
# Create cfg files with stress in y direction for AtomEye viewing

dump 1 all cfg 500 ${datfile}_*.cfg id type xs ys zs c_stress[2]
##########################################
# CREATE REGIONS FOR BOUNDARY CONDITIONS

# Delete groups of atoms far from boundary
region rlow block 0 200 -200 -${deldist} 0 200 units box
region rhigh block 0 200 ${deldist} 200 0 200 units box
group glow region rlow
group ghigh region rhigh

delete_atoms group glow
delete_atoms group ghigh

# Create groups to fix and displace
region rgblow block 0 200 -200 -${fixdist} 0 200 units box
region rgbhigh block 0 200 ${fixdist} 200 0 200 units box
group gbhigh region rgbhigh
group gblow region rgblow

# Put fixed boundary condition on edge atoms by setting forces to zero
fix 2 gbhigh setforce 0 0 0
fix 3 gblow setforce 0 0 0
##########################################
# MS Deformation loop

variable a loop ${nloop}
label loop

# Increase box bound and minimize again
#reset_timestep 0

displace_box gblow y delta -${lydelta} 0 units box
displace_box gbhigh y delta 0 ${lydelta} units box

minimize 1.0e-25 1.0e-25 1000 10000

run 1

print "Pressf: ${pressf}"
variable pdiff equal "pyy - v_pressf"
print "Pressf: ${pressf}"
print "Pdiff: ${pdiff}"
#if ${pdiff} > 10000 then "exit"
variable pressf1 equal pyy
variable pressf equal ${pressf1}

next a
jump in.gb_fracture.txt loop 

unfix equil1

######################################
# SIMULATION DONE
print "All done"

 

در این کد و در قسمت initilize  اقدام به فراهم نمودن شرایط اولیه سیستم می کنیم سپس در قسمت  simulation cell variables متغیرهای مربوط سلول اتم ها ساخته می شوند. در قسمت interatomic potential پتانسیل و یا فورس فیلد مورد استفاده در شبیه سازی دینامیک مولکولی تعیین شده و در قسمت minimize در ساختار شبیه سازی شده بهینه سازی انرژی صورت می گیرد. سپس در دوقسمت بعدی create region و MD deformation loop با تعریف ناحیه مرزی اقدام به ایجاد تغییر شکل و دیفرمیشن در ساختار می نماییم و در قسمت پایانی یعنی simulation done پیام انجام شبیه سازی را چاپ می کنیم.

 

کد شماره 6:

کد ورودی مربوط به تغییر شکل نانولوله در نرم افزار لمپس.


# Deforming a Nanowire.
# Suman Kandel, Dr. Mark A. Tschopp, 2011.

# ------------------------ INITIALIZATION ----------------------------
units    metal
boundary   p p p

atom_style  atomic


# ----------------------- ATOM DEFINITION ----------------------------
lattice hcp 3.20
region whole block 0 100 0 100 0 100 units box
create_box 1 whole
region LLF cylinder z 50 50 20 INF INF units box
lattice hcp 3.20 orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1
create_atoms 1 region LLF
#delete_atoms overlap 0.5 all all

# ------------------------ FORCE FIELDS ------------------------------
pair_style  eam/fs
pair_coeff  * * Al-Mg.eam.fs Mg

# ------------------------- SETTINGS ---------------------------------
#### Computes Required
compute csym all centro/atom 12
compute 2 all stress/atom
compute mytemp all temp
compute 11 all reduce sum c_2[1]
compute 12 all reduce sum c_2[2]
compute 13 all reduce sum c_2[3]
compute 14 all reduce sum c_2[4]
compute 15 all reduce sum c_2[5]
compute 16 all reduce sum c_2[6]

neighbor   0.3 bin
neigh_modify delay 10
thermo 100
velocity all create 100.0 16723
thermo_style custom step temp etotal press pxx pyy pzz lx ly lz
shell mkdir dump
shell cd dump

#---------------Energy Equilibriation--------------------------
reset_timestep 0
fix 1 all nve
fix 2 all temp/rescale 10 100.0 100.0 1.0 0.5
dump 1 all custom 10000 dump.equilibrate.* id type x y z 

run 10000
unfix 1
unfix 2

#-----------------Pressure Equilibriation-----------------------
fix 1 all npt 100.0 100.0 10.0 aniso NULL NULL NULL NULL 0.0 0.0 10 drag 0.3
run 10000
unfix 1
undump 1
shell cd ..
shell mkdir deform
shell cd deform

#--------------------Storing Initial length---------------------
variable tmp equal "lz"
variable L0 equal ${tmp}
print "Initial Length, L0: ${L0}"
variable strain equal "v_srate/1e12"

#------------Deform------------------------------
reset_timestep 0
fix 1 all deform 1 z erate 0.0001 units box
fix 2 all nvt 100.0 100.0 10.0

variable strain equal "(lz - v_L0)/v_L0"
variable p1 equal "v_strain"
variable p2 equal "-pxx/10000"
variable p3 equal "-pyy/10000"
variable p4 equal "-pzz/10000"
variable p5 equal "lx"
variable p6 equal "ly"
variable p7 equal "lz"
variable p8 equal "temp"
variable p9 equal "pe"
variable p10 equal "ke"
variable p11 equal "-pxy/10000"
variable p13 equal "-pyz/10000"
variable p12 equal "-pxz/10000"
variable fm equal "(v_p2+v_p3+v_p4)/3" ##### Hydrostatic stress

variable fv equal "sqrt((v_p2-v_p3)^2+(v_p3-v_p4)^2+(v_p4-v_p2)^2+6*(v_p11^2+v_p12^2+v_p13^2)/2)" ######Von Mises Stress

variable t equal "v_fm/v_fv"
variable fd equal (((v_p2-v_fm)*(v_p3-v_fm)*(v_p4-v_fm))-v_p11^2*(v_p4-v_fm)-v_p12^2*(v_p3-v_fm)-v_p13^2*(v_p2-v_fm)+2*v_p11*v_p12*v_p13)####Deviatoric Von Mises stress

dump 2 all custom 10000 dump.defo.* id type x y z c_csym c_2[1] c_2[2] c_2[3] c_2[4] c_2[5] c_2[6]

fix def_print all print 100 "${p1} ${p2} ${p3} ${p4} ${p5} ${p6} ${p7} ${p8} ${p9} ${p10} ${p11} ${p12} ${p13} ${fm} ${fv} ${t} ${fd}" file mg001.defo.txt screen no
run 100000

در این کد و در قسمت initilizAtion  اقدام به فراهم نمودن شرایط اولیه سیستم می کنیم سپس در قسمت  atom definition اتم ها ساخته می شوند. در قسمت force fields پتانسیل و یا فورس فیلد مورد استفاده در شبیه سازی دینامیک مولکولی تعیین شده و در قسمت settings نیز تنظیمات موردنظر خود ازقبیل ایجاد سرعت در اتم های موجود در شبیه سازی را اعمال می نماییم. در دوقسمت بعدی که شامل energy equilibriation و pressure equilibiration است متعادل سازی انرژی و فشار صورت پذیرفته و در گام بعدی storing initial lenght باذخیره سازی طول اولیه ساختار و انجام محاسبات دیگر با استفاده از دستور compute شبیه سازی را به پایان می بریم.

 

 

کد شماره 7:

کد ورودی مربوط به شبیه سازی زنجیره پلیمری در نرم افزار لمپس با استفاده از روش درشت دانه سازی.


#####################################################
#                          #
#                          #
# Filename: in.deform.polychain.txt         #
# Author: Mark Tschopp, 2010            #
#                          #
# The methodology outlined here follows that from  #
# Hossain, Tschopp, et al. 2010, Polymer. Please  #
# cite accordingly. The following script requires  #
# a LAMMPS data file containing the coordinates and #
# appropriate bond/angle/dihedral lists for each  #
# united atom.                   #
#                          #
# Execute the script through:            #
# lmp_exe < in.deform.polychain.txt         #
#                          #
#####################################################

# VARIABLES
variable fname index data.txt
variable simname index PE_cl100

# Initialization
units		real
boundary	f f f
atom_style	molecular
log 		log.${simname}.txt
read_data	${fname}

# Dreiding potential information
neighbor	0.4 bin
neigh_modify	every 10 one 10000
bond_style   harmonic
bond_coeff	1 350 1.53
angle_style   harmonic
angle_coeff	1 60 109.5
dihedral_style	multi/harmonic
dihedral_coeff	1 1.73 -4.49 0.776 6.99 0.0
pair_style	lj/cut 10.5
pair_coeff	1 1 0.112 4.01 10.5

compute csym all centro/atom fcc
compute peratom all pe/atom 


#####################################################
# Equilibration (Langevin dynamics at 5000 K)

velocity 	all create 5000.0 1231
fix		1 all nve/limit 0.05
fix		2 all langevin 5000.0 5000.0 10.0 904297
thermo_style	custom step temp 
thermo     10000
timestep	1
run		1000000
unfix 1
unfix 2
write_restart 	restart.${simname}.dreiding1


#####################################################
# Define Settings
compute eng all pe/atom 
compute eatoms all reduce sum c_eng 

#####################################################
# Minimization

dump 		1 all cfg 6 dump.comp_*.cfg mass type xs ys zs c_csym c_peratom fx fy fz

reset_timestep 0 
fix 1 all nvt temp 500.0 500.0 100.0
thermo 20 
thermo_style custom step pe lx ly lz press pxx pyy pzz c_eatoms 
min_style cg
minimize 1e-25 1e-25 500000 1000000 


print "All done"

                                                                                                                                     دریافت دیتا  

 

در این کد در ابتدای کد و قسمت variables اقدام به تعریف متغییرها نموده و در قسمت initilize  اقدام به فراهم نمودن شرایط اولیه سیستم می کنیم سپس در قسمت dreiding potential پتانسیل و یا فورس فیلد مورد استفاده در شبیه سازی دینامیک مولکولی تعیین شده و با دستورهای مریوط به بخش equilibration متعادل سازی سیستم صورت می پذیرد. در قسمت define settings نیز تنظیمات موردنظر صورت گرفته و در قسمت پایانی یعنی minimization بهینه سازی انرژی ساختار را انجام می دهیم.

 

 

کد شماره 8:

کد ورودی مربوط به شبیه سازی ساختار دو لایه ای نیکل و الومینیوم.


# Input file for bi-layered crystal, Nickle and Aluminum, relaxed
# Tikelia Wright, July 2012

# ------------------------ INITIALIZATION ----------------------
clear
units 		metal
dimension	3
boundary	p	p	p
atom_style	atomic


# ----------------------- ATOM DEFINITION -----------------------

lattice     fcc 3.52
region		upper block 0 54 0 54 0 7
lattice     fcc 4.05
region		lower block 0 47 0 47 6.5 13 
region		whole union 2 upper lower

create_box	2 whole
lattice 	fcc 3.52 orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1
create_atoms	1 region upper
lattice 	fcc 4.05 origin 0 0 .247 orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1
create_atoms	2 region lower


# ------------------------ FORCE FIELDS -----------------------
pair_style	eam/alloy
pair_coeff * * Mishin-Ni-Al-2009.eam.alloy Ni Al

#---------------------------Settings----------------------------
compute csym all centro/atom fcc
compute eng all pe/atom 
compute eatoms all reduce sum c_eng
compute strs all stress/atom

#----------------------Run Minimization-------------------------
reset_timestep	0
thermo 10
thermo_style custom step pe lx ly lz press pxx pyy pzz c_eatoms 
dump 1 all custom 10 dump.comp.* id type xs ys zs c_csym c_eng c_strs[1] c_strs[2] c_strs[3]
min_style cg
minimize 1e-15 1e-15 5000 5000

######################################

# SIMULATION DONE
print "All done"

 

 

در این کد و در قسمت initilization  اقدام به فراهم نمودن شرایط اولیه سیستم می کنیم سپس در قسمت  atom definition اتم ها ساخته می شوند. در قسمت force fields پتانسیل و یا فورس فیلد مورد استفاده در شبیه سازی دینامیک مولکولی تعیین شده و در قسمت run minimization فرایند بهینه سازی انرژی صورت گرفته و در قسمت پایانی یعنی simulation done پیام انجام شبیه سازی را چاپ می کنیم.

 

 

کد شماره 9:

     کد ورودی مربوط به محاسبه ی انرژی تشکیل نقص تهی جایی در ساختار یک سیستم.

                                                    

در این کد و در قسمت initilization  اقدام به فراهم نمودن شرایط اولیه سیستم می کنیم سپس در قسمت  atom definition اتم ها ساخته می شوند. در قسمت force fields پتانسیل و یا فورس فیلد مورد استفاده در شبیه سازی دینامیک مولکولی تعیین شده و در قسمت run minimization فرایند بهینه سازی انرژی صورت گرفته و در قسمت پایانی یعنی simulation done پیام انجام شبیه سازی را چاپ می کنیم.

 

------------------------------------

منبع : lammps.ir

شرکت دانش بنیان رایانش سریع هزاره ایرانیان به منظور طراحی، ساخت و گسترش کاربردهای رایانش سریع در علوم مختلف پایه گذاری شده است. این شرکت به دنبال ایجاد بستری با ظرفیت محاسباتی و ذخیره سازی بالا مبتنی بر CPU و GPU می باشد تا بتواند از آن طریق سرویسهای متعددی را به محققین، اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر علاقه مندان این حوزه ارائه نماید.

 

سایت مرتبط : " بنیاد توسعه رایانش سریع و ابری "

 

 

آخرین مقالات

کامپایل و نصب mfix-2016.1

درک عملکرد دستگاه های انرژی، محیط زیست و فرایندها...

پردازش سریع تصاویر دریافت...

پردازش سریع تصاویر دریافت از راه دور (RS) در بسیار...

امنیت در مجازی سازی و رای...

مجازی سازی و رایانش ابری در رایانش ابری کامپوننت...

الگوریتم‌‌های پیش‌بین و ک...

استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بین و هوش مصنوعی به د...

استفاده از سیستم چند عامل...

رایانش ابری یکی از راه حل های فشرده توسعه یافته بر...

۶ مهارت پر تقاضای بازار د...

متخصص دانش ابری (Cloud professional) یکی از عناوی...

جریان موازی بین منابع HPC...

چکیده انجام تجزیه و تحلیل یا تولید تصویری همزمان ب...

پردازش داده‌های جریانی در...

با ظهور وب ۲٫۰ و اینترنت اشیا، ردگیری همه نوع اطلا...

معرفی روش ها و ارائه پیشن...

چكیده محاسبات ابری یک فنآوری جدید نیست؛ بلکه روشی...

آیا فرآیند دموکراتیزه شدن...

ما وسط یک تحول تکنولوژیکی هستیم که شیوه سازماندهی...

کارکرد نظارتی و مدیریتی م...

محاسبات ابری و اینترنت اشیا به عنوان دو مبحث داغ د...

پیوند کلان داده با هوش مص...

سیستم‌های نرم‌افزاری تجاری همچون سرویس‌های ERP و...

محاسبات ابری قدرت رقابتی...

آیا فناوری دیجیتال، یک نیروی دموکراتیزه کننده است...

معماري لامبدا در مقابل مع...

معماري لامبدا تولید بی وقفه داده ها در دنیاي امروز...

زبان برنامه‌نویسی Milk سر...

زبان برنامه‌نویسی Milk که توسط دانشگاه MIT توسعه...

بیگ دیتا ، یادگیری ماشین...

سازمان‌ها گاهی اوقات به سختی تلاش می‌کنند تا با دس...

محاسبات مه چه هستند و چه...

در ابتدا همه چیز «ابر» بود، ولی حالا کلمه جدید «مه...

توسعه هوش مصنوعی مبتنی بر...

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، پژوهشگران "ام.آی...

نگاهی به کاربردهای رایانش...

رایانش ابری مبحثی است که این روزها زیاد به آن پرد...

نرم افزار شبیه سازی، آنال...

دانلود CST Studio Suite: ارائه راه حل های محاسبات...

دانلود Siemens Star CCM+...

نرم افزار Star CCM یک ابزار شبیه سازی قدرتمند است...

ورود بیگ دیتا به صنعت دار...

تکنولوژی در حال ورود به صنعت داروسازی است و پیش‌بی...

چهارمین جلسه meetup: اصلا...

مهاجمان اغلب با استفاده از اشتباهات کدنویسی کوچک و...

مدیریت خصوصیات صف در کلاس...

 لیست زیر ,ویژگی های صف را نمایش می دهد : acl_grou...

AMD از رویکرد طراحی تازه‌...

AMD چند روز پیش به‌صورت رسمی از رویکرد طراحی جدیدی...

دومین جلسه meet up:مقدمه...

فهرست : توضیح مختصر از توسعه ی کلودسیم نصب کلودسیم...

نرم افزار Multiwfn

Multiwfn نرم افزاری قدرتمند برای آنالیز تابع موج ا...

بزرگترین استارتاپ‌های چین...

هوش مصنوعی و صنایع رباتیک یکی از پرطرفدارترین حوزه...

نرم افزار ترسیم ساختار سط...

نرم افزار Molekel نرم افزاری برای ترسیم ساختار و س...

اتحاد Cloudflare با شرکت‌...

استارتاپ کلادفلیر با ایجاد اتحاد جدیدی با شرکت‌های...

گالری تصاویر